VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Radek Malovaný

 

 Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

  • Před tím, než se rozhodnete zakoupit si mnou nabízený produkt/službu, je mojí zákonnou povinností informovat Vás o mě podnikající fyzická osobě o pravidlech mého obchodování s vámi prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.
     
  •  Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup ebooků (elektronických knih) a online kurzů (dále obojí společně označováno i jako „digitální obsah“ nebo „produkty“) přes webové rozhraní www.radekmalovany.cz
  • všeobecné obchodní podmínky obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu. Kontakty naleznete v čl. 1. všeobecných obchpdních podmínek. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat nebo Objednat“, mi totiž dáváte signál, že jste všobecné obchodní podmínky viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.
  • Ve všeobecných obchodních podmínkách máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah všeobecných obchodních podmínek:
1. Informace o kupujícím a prodávajícím Důležité pojmy (definice)
2. Informace o produktech a službách
3. Ochrana autorských práv
4. Jak na objednávku a uzavření smlouvy
5. Zrušení objednávky
6. Cena, Způsob úhrady
7. Garance vrácení peněz
8. Doručení produktu / nezpřístupnění služby
9. Vyloučení odpovědnosti 
10. Ochrana osobních údajů a cookies
11. Právní příslušnost (Jurisdiction)

 

1.Informace o kupujícím a prodávajícím a důležité pojmy (definice)
 
I. PRODÁVAJÍCÍ.
Prodávajícím je: Radek Malovaný
IČ: 10755951
DIČ: CZ9101214463
S místem podnikání: Husova 726, Napajedla
Zapsaný v živnostenském rejstříku
Kontaktní telefon: +420774306115
Adresa pro doručování elektronické pošty: radek@radekmalovany.cz

II. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.radekmalovany.cz uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

III. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

IV. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení všeobecných obchodních podmínek, které slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

V. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
VI. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

2. Informace o produktech a službách

Informace o elektronických produktech a službách jsou k dispozici v českém jazyce na výše uvedených webových stránkách. Produkty a služby jsou zpřístupněny online po úspěšném dokončení nákupu. 

3. Ochrana autorských práv

Elektronické produkty a služby jsou určeny pro osobní potřebu Kupujícího. Produkty a služby, které Prodávající prostřednictvím webových stránek prodává včetně jejich obsahu, podléhají ochraně autorských práv. Jejich další šíření jako celku či jejich částí je bez souhlasu držitele autorských práv zakázáno. Kupující odpovídá Prodávajícímu jakožto distributorovi zastupujícímu držitele autorských práv za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí.

4.  JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

1. Jako Kupující objednáváte produkty i vzdělávací akce přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře. 

2. POPIS PRODUKTŮ a VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ: Na webovém rozhraní naleznete podrobný popis nabízených e-booků, on-line kurzů a vzdělávacích akcí, jejich obsah, informace o tom, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Na webovém rozhraní naleznete i reference klientů, kteří produkty pořídili před vámi. Prezentace produktů uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Smlouvu. 

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ a VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ (s termínem konání již uvedeným na webovém rozhraní): Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový/rezervační formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní), v případě objednávky vzdělávací akce vyberete konkrétní akci, pokud již není přímo ve formuláři uvedena a vyberete způsob úhrady. Pokud je potřeba uvést i další informace při prodeji v rámci EU nebo mimo EU, bude to na objednávkové stránce napsáno. 

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou. 

O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, součástí (přílohou) je i faktura na produkt.

Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. U vzdělávacích akcí je Smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy je jak potvrzena objednávka, tak i zaplacen rezervační poplatek ve výši uvedené v popisu dané vzdělávací akce na webovém rozhraní, není-li výslovně uvedeno jinak. 

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na moji elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje o mně“ v čl. I. těchto VOP.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám. 

Objednávat produkty a vzdělávací akce přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod. 

5. Zrušení objednávky

Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti. Termín splatnosti je standardně stanoven na 7 kalendářních dnů od objednání.

6. Cena, Způsob úhrady

Cena produktů a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je uvedena na vybraném webovém rozhraní Prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři. 

U vybraných produktů prodávajícího (CD, DVD, knihy a jiné) je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby. 

Cenu produktu a případné náklady spojené s jeho dodáním hradí zákazník bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.

Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Kupující může využít těchto možností plateb:

online platební kartou nebo po dohodě na e-mailu radek@radekmalovany.cz bankovním převodem na základě vystavené faktury

Kupující je povinen uhradit cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek Kupujícího uhradit cenu za produkt či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je zákazník povinen zaplatit, se Kupující zavazuje zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu / služby.

Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře. Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním e-mailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným e-mailem.

7. Garance vrácení peněz

Protože nám záleží na vaší spokojenosti s našimi produkty, poskytujeme vám u vybraných produktů (online vzdělávací programy a webináře) možnost do 30 dnů od zakoupení, tj. zaslání přístupového odkazu či URL adresy na vámi uvedenou emailovou adresu, odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupený trénink či program není pro vás vhodný. Zda je garance u konkrétního produktu poskytována, je uvedeno na webových stránkách vámi vybraného produktu.

 

Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na radek@radekmalovany.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu. Peníze Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši emailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci Vašeho přístupu k produktu. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, nemá nárok na dosud nezveřejněné lekce a bonusy související s programem. 

 

Toto neplatí pro osobní nebo virtuální službu v domluveném čase.

Případné reklamace nebo námitky může Kupující kdykoli vznést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu radek@radekmalovany.cz. Pro podání reklamace či námitky není dán žádný zvláštní formulář. Z vyjádření Kupujícího však musí vždy vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Prodávající nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení. Kupující bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění.

8. Doručení produktu / nezpřístupnění služby

U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany Prodávajícího na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy. Přístupové údaje poskytne Prodávající Kupujícímu až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak. Obsah online vzdělávacích produktů je pro Kupujícího zpřístupněn po dobu minimálně 1 roku od zaplacení celé kupní ceny.

V případě CD, DVD, knih, dárkových předmětů Prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem zvoleného dopravce dle aktuálního sazebníku, v termínu obvykle do 10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

V případě že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt nebo službu a produkt či služba nebyly zpřístupněny, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující neprodleně kontaktuje Prodávajícího na adrese radek@radekmalovany.cz

9. Vyloučení odpovědnosti 

Všechny produkty a služby ode mě Radka Malovaného podnikající fyzická osobě slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti on-line marketingu, on-line podnikání, osobního rozvoje a zdravého životního stylu. Informace, které zprostředkováváme v on-line programech jsou pouze návody a doporučení. Já jako expert a lektor nejsem jakkoliv odpovědný za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání on-line produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.

V případě vzdělávacích produktů v oblasti osobního rozvoje a zdravého životního stylu byc Vás rád upozornil na fakt, že v průběhu on-line programů můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na Vaši zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupíte či nikoliv. Účast v on-line programech osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a zdravý životní styl, kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

Rád bych Vás upozornili, že informace obsažené v mém on-line produktu nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

10. Ochrana osobních údajů a cookies

Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje o Kupujícím získané v rámci objednávky a dodávky produktů a služeb jsou uloženy v zabezpečené databázi a Prodávající je neposkytne třetím stranám. Kupující může kdykoli požádat Prodávajícího, aby byly osobní a/nebo firemní údaje Kupujícího z databáze Prodávajícího vymazány. Prodávající mu neprodleně vyhoví. 

Prodávající používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči

11. Právní příslušnost (Jurisdiction)

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 8. listopadu 2019 a řídí se právním řádem České Republiky. Kupující bere na vědomí, že veškeré produkty a služby distribuované prostřednictvím webových stránek uvedených v bodě 1 objednává v Anglii (Spojeném Království).

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek a za vaší důvěru v naše produkty a služby.

Informace pro Kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

Potřebujete pomoc?

Napište mi na radekmalovany@gmail.com 

Jsem tu pro vás, rád vám pomůžu.